Ontwikkelen van opleidingen

Leervragen vanuit de praktijk roepen heel wat vervolgvragen op voor individueel en organisatieleren.
Wat is het doel van de opleiding, voor wie of welke doelgroep is de opleiding bestemd, welk resultaat wordt verwacht, welke inhoud is gewenst en in welke vorm komt dat het beste tot zijn recht?

Ontwikkelen van opleidingen op maat dient in nauw overleg te gebeuren van didactisch ontwerpers  met inhoudelijk deskundigen en vormgevers. Antwoorden op bovenstaande vragen geven al een richting aan wat er nodig is om de leervraag te beantwoorden. Van belang is ook de behoefte in de tijd gezien. Moet er direct opgeleid worden om een probleem op te lossen, of is er een vraag naar structureel opleiden als onderdeel van het opleidingsplan? Ligt de nadruk op organisatieverandering, dan zal strategisch opleiden centraal staan met verandering ondersteunende leertrajecten. In alle gevallen is het van belang goed te analyseren of de opleiding aan de behoefte voldoet en op het goede moment gegeven wordt.

Ook blended learning, een combinatie van opleiden in contact met een trainer of begeleider, en vormen van e-learning, biedt volop mogelijkheden (plaats en tijdonafhankelijk) voor allerlei manieren van leren voor verschillende leerstijlen en beginniveaus.

In leertrajecten worden steeds vaken e-learningmodules ingezet voor kennisoverdracht, bijvoorbeeld voor een update van produktinformatie of leren werken met nieuwe produkten. Groot voordeel is het individueel tempo van leren, herhalen waar nodig, regelmatige feedbackmomenten, concrete situaties door middel van beelden en beweging waarbij een verantwoorde en aantrekkelijke vormgeving stimuleert tot beter onthouden.

Van belang is een didactische opbouw en duidelijke structuur, heldere doelen, praktijkvoorbeelden en cases, tekst (gesproken/geschreven) in 'klare' taal, kortom een goede e-learningmodule moet motiveren tot leren en onthouden om vervolgens toegepast te kunnen worden in de werksituatie. E-learning is een hulpmiddel en specifieke werkvorm om leren zo effectief mogelijk te maken. Een helder didactisch kader vormt de verbindingsschakel in het leerproces tussen doel, leerinhoud, werkvorm en de lerende.

Dat neemt niet weg dat integratie van e-learningmodules in andere HRD leeractiviteiten noodzakelijk is: eerst is er de visie op strategisch leren en opleiden, daarna de technologie en vormgeving. Combinatie van verschillende leervormen  - blended learning - zal het meest effectief zijn.

Tenslotte is noodzakelijk een passend evaluatiesysteem te koppelen aan de te ontwikkelen opleiding.  Ook over transfer en implementatie in de werksituatie van het geleerde dient al voor en tijdens de ontwikkeling van een opleiding nagedacht te worden.

DIWAN Consult biedt ondersteuning bij:

  • Ontwikkelen van leertrajecten op maat in samenwerking met inhoudelijk deskundigen
  • Onderzoeken van de mogelijkheden voor blended learning, maken van een plan
  • Onderwijskundige en didactische ondersteuning bij het ontwikkelen van e-learning modules
  • Verbeteren en aanvullen van bestaande opleidingen op didactisch gebied
  • Onderwijskundig verantwoord ontwikkelen van opdrachten, casussen, handleidingen, toetsen en andere onderdelen

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp