Intervisie

Een andere manier van persoonlijke ontwikkeling is intervisie. Dit is een procesgerichte en collegiale vorm van leren waarin het vooral gaat om reflectie op het eigen functioneren en analyse van het eigen handelen in een bepaalde werksituatie. Het resultaat van intervisie is een systematische aanpak van werkproblemen, zich verdiepen en reflecteren over de kwaliteit daarvan. Deze manier past goed in een lerende organisatie, waarin leren op de werkplek een belangrijke plaats inneemt.

In het intervisiegesprek brengt iemand een te analyseren vraag, probleem of case in. De keuze wordt bepaald door de herkenbaarheid voor de anderen en indien nodig, de urgentie die de inbrenger voelt.

Het stellen van vragen roept een andere visie op, en kan het aanvankelijke probleem in een ander daglicht stellen. De persoon die het probleem heeft ingebracht krijgt op die manier feedback van de anderen en leert met de probleemsituatie om te gaan. Het resultaat van intervisie is een individueel leereffect, herkenbaarheid bij de andere deelnemers, terwijl in vele gevallen de aanpak van de probleemsituatie positief zal uitpakken voor de organisatie.

Intervisie kan een prima manier van persoonlijke ontwikkeling zijn binnen het vakgebied of de werksituatie. Echter de vaardigheden, spelregels en technieken om intervisie te kunnen doen, moeten wel geleerd worden door de deelnemers. Goede intervisie vraagt om de structuur van een methode.

Een effectieve oplossing is de keuze voor een aantal keren begeleide intervisie, tot het moment dat de groep zelf de verschillende intervisiemethoden kan toepassen.

DIWAN Consult biedt ondersteuning bij:

  • Opname van intervisie als leervorm in het opleidingsplan ( beschrijven competenties voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers)
  • Begeleid  intervisietraject ( methoden, feedback geven, reflecteren, procesbegeleiding)
  • In kaart brengen van de effecten van intervisie voor de deelnemers in hun werksituatie.

 

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp