Samenwerken in een team

In een organisatie werken verschillende groepen medewerkers aan een gemeenschappelijke taak. In vele gevallen kan de vraag gesteld worden of zij werkelijk een team vormen.

Een team  is een samenwerkingsverband van mensen  in formele functies, die met behulp van regels, afspraken en middelen wel een gemeenschappelijk doel willen bereiken en elkaar daarin willen ondersteunen en aanvullen.
Hoewel voor iedere organisatie andere prioriteiten zullen gelden, zijn deze algemene kenmerken de basis voor samenwerken en leren in teams. De samenstelling van een team is daarin een cruciale factor.

In een organisatie is onderlinge afhankelijkheid van verschillende functies en noodzakelijke competenties een gegeven. Delen van kennis, elkaar op de hoogte houden, leren van elkaar in allerlei overlegvormen, bespreken van problemen maar ook zoeken naar oplossingen, kortom doelgerichte interactie draagt bij aan teamvorming.
Inzicht in eigen houding en gedrag, herkennen van gedragspatronen bij anderen en reageren vanuit een positieve grondhouding en respect, feedback geven en ontvangen, zal het samenwerken stimuleren.
Teamvorming is gebaat bij openheid over individuele verwachtingen en behoeften over rollen en functies, en het elkaar kunnen en durven aanspreken in het kader van een gemeenschappelijke aanpak.

De teamleider of leidinggevende heeft hierin een belangrijke sturende, stimulerende en inspirerende rol. Een beleidskader met SMART geformuleerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, draagt bij aan duidelijkheid.

DIWAN Consult biedt ondersteuning bij:

  • Analyse van problemen bij het functioneren van teams in doelgericht samenwerken
  • Ontwikkeling en begeleiding van een intern leertraject voor het structureel verbeteren van communicatie en samenwerking
  • Coaching van individuele medewerkers met als doel meer inzicht te krijgen iin de eigen rol in relatie met die van de andere teamleden.

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp